Ἀμφιδάμας

in α

COMPOUND: Ἀμφιδάμας, -αντος
CATEGORIZATION: N [P+V]
MEANING: ‘Amphidamas’
ETIMOLOGY: ἀμφί ‘on both sides; around’ + δάμας (δάμνημι = δαμάζω) ‘overpower, subdue, conquer’
OCCURRENCE: Il. X, 268, 269; XXIII, 87
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: