ἀμφικύπελλος

in α

COMPOUND: ἀμφικύπελλος, ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘with cups at both sides’
ETYMOLOGY: ἀμφί ‘on both sides’ + κύπελλον, -ου ‘big-bellied drinking-vessel, beaker, goblet’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. I, 584; IX, 656; XXIII, 219, 656, 663, 667, 699; Od. III, 63; VIII, 89; XV, 102, 120; XX, 153; XXII, 86
CASE: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – bahuvrīhi
NOTES: in Hom. always with δέπας ‘beaker, goblet, chalice’ in the meaning ‘double cup’