Ἀμφιμέδων

in α

COMPOUND: Ἀμφιμέδων, -οντος
CATEGORIZATION: N [P+V+Suf]
MEANING: ‘Amphimedon’
ETIMOLOGY: ἀμφί ‘on both sides’ + verbal root μέδ- (μέδω) ‘protect, rule over’ + noun suf. -ων, -οντος
OCCURRENCE: Od. XXII, 242, 277, 284; XXIV, 103, 106, 120.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. sg., voc. sg., gen. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: simple μέδων, -οντος attested in Hom. only as a substantive meaning ‘lord, ruler’