ἀμφιστρεφής

in α

COMPOUND: ἀμφιστρεφής, -ές
CATEGORIZATION: A (P+V+Suf)
MEANING: ‘turning all ways’
ETIMOLOGY: ἀμφί ‘on both sides’ + verbal root στρεφ- (στρέφω) ‘turn about or aside‘ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XI, 40;
CASE: nom. f. pl. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative (karmadhāraya)
NOTES: