ἀμφιφορεύς

in α

COMPOUND: ἀμφιφορεύς, -ῆος
CATEGORIZATION: N [P+V+Suf]
MEANING: ‘large jar or pitcher with two handles’
ETIMOLOGY: ἀμφι- (ἀμφί) ‘on both sides’ + verbal root φορ- (φορέω, φέρω) ‘bear’ + noun suf. -εύς, -ῆος
OCCURRENCE: Il. XXIII, 92; Od. II, 290, 349, 379; IX, 164, 204; XIII, 105; XXIV, 74.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. sg., nom. pl., dat. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: