ἀνάρσιος

in α

COMPOUND: ἀνάρσιος, –ον
CATEGORIZATION: A [α+A]
MEANING: ‘incongruous; hostile, implacable’
ETYMOLOGY: ἀν- (= ἀ-) privativum + ἄρσιος, –ον (ἀραρίσκω) ‘fitting, meet, right’
OCCURRENCE: Il. XXIV, 365; Od. X, 459; XI, 401, 408; XIV, 85; XXIV, 111
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: