ἀνίδρωτος

in α

COMPOUND: ἀνίδρωτος, -ον 
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘without having sweated or exercised oneself’
ETIMOLOGY: ἀ- privativum + ίδρω- (ἱδρώς) ‘sweat’ + adj. suf. -τος, τον
OCCURRENCE: Il, XV, 228
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: