Ἀναβησίνεως

in α

COMPOUND: Ἀναβησίνεως, -ω
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘Anabesineus’
ETYMOLOGY: noun stem ἀνάβησι- (ἀνάβησις = ἀνάβασις (ἀναβαίνω) ‘going up, mounting’ + noun root νε- (ναῦς, νηός/νεός) ‘ship’ + noun suf. -ως
OCCURRENCE: Od. VIII, 113
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (N-complement) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: