ἀνδράποδον

in α

COMPOUND: ἀνδράποδον, -ου
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING: ‘one taken in war and sold as a slave’
ETIMOLOGY: ἀνδρα- (ἀνήρ, ἀνδρός) ‘man’ + ποδ- (πούς, ποδός) ‘foot’ + nom. suf. -ον
OCCURRENCE: Il. VII, 475
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: Hom. has ep. dat. pl. ἀνδραπόδεσσι, as if from ἀνδράπους