ἀνδραχθής

in α

COMPOUND: ἀνδραχθής, –ές
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘loading a man, as much as a man can carry’
ETIMOLOGY: ἀνδρ- (ἀνήρ, ἀνδρός) ‘man’ + verbal root αχθ- (ἄχθομαι) ‘to be loaded’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Od. X, 121
CASE/GENDER/NUMBER: dat. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: