ἀνδροκτασία

in α

COMPOUND: ἀνδροκτασία, ας 
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘slaughter of men, homicide’
ETYMOLOGY: ἀνήρ ‘man’ + κτα- < verb. adj. *κτατος; κτείνω ‘kill, slay’ (cf. Chantraine) + suf. σία 
OCCURRENCE: Il. V, 909; VII, 237; XI, 164; XXIII, 86; XXIV, 548; Od. XI, 612;
CASE: gen. f. sg., nom. pl., gen. pl. acc. pl. 
HEADEDNESS: exocentric  
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: