ἀνδροφάγος

in α

COMPOUND: ἀνδροφάγος, –ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘eating men’
ETIMOLOGY: ἀνδρο- (ἀνήρ, ἀνδρός) ‘man’ + verbal root φαγ- (φαγεῖν) ‘eat; devour’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. X, 200
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: epith. of Κύκλωψ