ἀνδροφόνος

in α

COMPOUND: ἀνδροφόνος, -ον
CATEGORIZATION: Α [N+V+Suf]
MEANING: ‘man-slaying, homicide’
ETYMOLOGY: noun stem ἀνδρο- (ἀνήρ) ‘man’ + verbal root φον- (θείνω) ‘murder’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. I, 242; IV, 441; VI 134, 498; IX, 351; XVI, 77, 840; XVII, 428, 616, 638; XVIII, 149, 317; XXIII, 18; XXIV, 479, 509, 724; Od. I, 261
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., acc. n. sg., acc. f. (target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (Argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: