ἀνδρόκμητος

in α

COMPOUND: ἀνδρόκμητος, ον 
CATEGORIZATION: A (N+V+Suf) 
MEANING: ‘wrought by men’s hands’  
ETIMOLOGY: ἀνήρ ‘man’ + verbal root κμη– (κάμνω) ‘work, build’ + adj. suf. τος, τον 
OCCURRENCE: Il. XI, 371;
CASE: dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative (karmadhāraya)  ?
NOTES: