ἀνιπτόπους

in α

COMPOUND: ἀνιπτόπους, gen. -ποδος
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING: ‘with unwashen feet’, epith. of the Σελλοί, Dodonaean priests of Zeus
ETIMOLOGY: ἀνιπτό- (ἄνιπτος, -ον ‘unwashen’, from ἀ- priv. + νίπτω ‘to wash’) + πούς, ποδός ‘foot’
OCCURRENCE: Il. XVI, 235
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: the first constituent is itself a compound adjective