ἀντίθεος

in α

COMPOUND: ἀντίθεος, , -ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘equal to the gods, godlike’
ETYMOLOGY: ἀντί ‘over against; instead, in the place of (in Hom. often to denote equivalence)’ + noun root/stem θε(ο)- (θεός) ‘god’+ adj. suf. -ος, -η, -ον
OCCURRENCE: Il. I, 264; III, 186; IV, 377; V, 168, 629, 663, 692, 705; VI, 199; VIII, 275; IX, 623; X, 112; XI, 140, 322; XII, 307, 408; XIII, 791; XIV, 322; XVI, 321, 421; XX, 232, 407; XXI, 91, 595; XXIII, 360, 837; XXIV, 257; Od. I, 21, 70; II, 17; III, 414; IV, 571, 741; VI, 331; VII, 146; VIII, 119, 518; XI, 117, 308, 371, 512; XIII, 126, 378; XIV, 18, 40, 182, 247, 385; XV, 90, 237; XVI, 865; XVII, 54; XIX, 216, 456; XX, 369; XXI, 254; XXII, 291; XXIV, 116, 300.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. m. sg., dat. m. sg., acc. m. sg., acc. f. sg., gen. n. pl., dat. m. pl., nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: accent shift in compounding