Ἀντίμαχος

in α

COMPOUND: Ἀντίμαχος, -ου
CATEGORIZATION: N [P+V+Suf]
MEANING: ‘Antimachus’
ETΥMOLOGY: ἀντί ‘over against, opposite, in opposition to, in return’ + verbal root μαχ- (μάχομαι) ‘fight’ + noun suf. -ος, -ου
OCCURRENCE: Il. XI, 123, 132, 138; XII, 188
CASE: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: also post-homeric adj. ἀντίμαχος, ον, ‘capable of meeting in war’