Ἀντίφονος

in α

COMPOUND: Ἀντίφονος, –ου
CATEGORIZATION: N [P+V+Suf]
MEANING: ‘Antiphonus’ (‘in revenge for blood’)
ETYMOLOGY: ἀντί ‘over against’ + verbal root φόν- (θείνω) ‘strike, slay‘ + m. noun suf. -ος, -ου
OCCURRENCE: Il. XXIV, 250
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: