ἀνόλεθρος

in α

COMPOUND: ἀνόλεθρος, -ον
CATEGORIZATION: A [αν+N+Suf]
MEANING: ‘not ruined. having escaped ruin’
ETIMOLOGY: ἀν- privativum + noun root ολεθρ- (ὄλεθρος, -ου) + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XIII, 761
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: ἀν- privativum is not a free word in Greek