ἀπήωρος

in α

COMPOUND: ἀπήωρος, -ον
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: ‘high in air, hanging on high’
ETYMOLOGY: ἀπ- (ἀπό) ‘from’ + *ήωρ- (cfr. Ep. plpf  ἄωρτο from ἀείρω) ‘ lift, raise up‘ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. XII, 435
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: lengthening -α- >-η- in compounding