ἀπείρητος

in α

COMPOUND: ἀπείρητος, -ον
CATEGORIZATION: A [α+V+Suf]
MEANING: ‘without trial’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + verbal root πειρη- (πειράω) ‘attempt, endeavour, try’ + adj. suf. -τος , -τον 
OCCURRENCE: Od. II, 170; Il. XII, 304; XVII, 41
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative –  karmadhāraya
NOTES: ep. form for ἀπείρατος