ἀπειλητήρ

in α

COMPOUND: ἀπειλητήρ, -ῆρος
CATEGORIZATION: N [V+Suf]
MEANING: ‘threatener, boaster’
ETIMOLOGY: verbal root ἀπειλέ-ω (ἀπειλή) ‘threat’ + m. noun suf. -τηρ
OCCURRENCE: Il. VII, 96
CASE/GENDER/NUMBER: voc. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: da eliminare se ἀπειλή è retroformato dal verbo; il lemma inserito è un derivato