ἀπειραίη

in α

COMPOUND: Ἀπειραῖος, -α, -ον
CATEGORIZATION: A [α+N+Suf]
MEANING: ‘Apeiraean. Apeire seems to be Limitless-land, an imaginary place’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + πείρ- (πείρος; πείρω) ‘pierce, run through’ + adj. suf. -ος
OCCURRENCE: Od. VII, 8
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: possessive – bahuvrihi
NOTES: in Od. VII, 9 Ἀπείρηθεν, Adv. from Apeire.