ἀπερείσιος

in α

COMPOUND: ἀπερείσιος, -ον = ἀπειρέσιος, –α, –ον = ἀπείριτος, -ον
CATEGORIZATION: A [α+N+Suf]
MEANING: ‘countless’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + noun root πε(ι)ρ- (πέρας, -τος, ep. πεῖραρ) ‘end, limit’ + adj. suf. -εσιος, ον
OCCURRENCE: Il. I, 13, 372; IX, 120; X, 380; XI, 134; XVI, 178; XIX, 138, 174; XX, 58; XXIV, 276, 502, 579; Od. IX, 118; X, 195; XI, 621; XIX, 174, 529
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. f. sg., nom. m. pl., nom. f. pl., acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES:  ἀ- privativum is not a free word in Greek