ἀπολυμαντήρ

in α

COMPOUND: ἀπολυμαντήρ, -ῆρος
CATEGORIZATION: N [P+V+Suf]
MEANING: ‘one who destroys one’s pleasure at dinner’
ETYMOLOGY: ἀπό ‘from’ + verbal stem λυμαν- (λυμαίνομαι) ‘outrage, maltreat’ + m. noun suf. -τηρ
OCCURRENCE: Od. XVII, 220, 377
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., nom. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: