ἀπρίατος

in α

COMPOUND: ἀπρίατος, -η, -ον
CATEGORIZATION: A [α+V+Suf]
MEANING: ‘without purchase, without money’
ETIMOLOGY: ἀ- privativum +verbal root πρια- (πρίαμαι) ‘buy’ – adj. suf. -τος, -τη, -τον
OCCURRENCE: Il. I, 99
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative –  karmadhāraya
NOTES: ἀ- privativum is not a free word in Greek