ἀπροτίμαστος

in α

COMPOUND: ἀπροτίμαστος, ον
CATEGORIZATION: A [ἀ+P+V+Suf]
MEANING: ‘untouched, undefiled’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + προτι- (πρός) (prep., expressing direction), ‘on the side of, near’ + μα(σ)- (μαίομαι) ‘seek after, seek for, desire’ + adj. suf. -τος, -ον
OCCURRENCE: Il. XIX, 263
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender), sg.
HEADEDNESS: endocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: