ἀπτοεπής

in α

COMPOUND: ἀπτοεπής, –ές
CATEGORIZATION: A [(+A)+N+Suf]
MEANING:reckless in speech, uttering unspeakable words
ETYMOLOGY: adj. stem ἀπτο– (ἄ(ε)πτος, –ον [ἀ- privative + ἔπτó- (ἔπω)say, call, name’] ‘unutterable, horrible, not to be spoken)+ noun root επ- (ἔπος, -ους) ‘word’ + suf. adj. -ης -ες
OCCURRENCE: Il. VIII, 209
CASE/GENDER/NUMBER: voc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: ἄ(ε)πτος is testified to in Aeschylus for the first time. There are other etymologies