ἀπόρθητος

in α

COMPOUND: ἀπόρθητος, -ον
CATEGORIZATION: A [ἀ+V+Suf]
MEANING: ‘not sacked, unravaged’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + verbal root πoρθη- (πορθέω) ‘destroy, ravage’ + adj. suf. -τος, -ον
OCCURRENCE: Il. XII, 11
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: