ἀργίπους

in α

COMPOUND: ἀργίπους, -ποδος
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING: ‘swift-footed’
ETYMOLOGY: adj. stem ἀργι- (ἀργός) ‘shining, glistening‘ + πούς, ποδός ‘foot’
OCCURRENCE: Il. XXIV, 211
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: ‘Caland’ variant as first member; accent shift