ἀργικέραυνος

in α

COMPOUND: ἀργικέραυνος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with bright lightning’ (epith. of Zeus)
ETYMOLOGY: adj. stem ἀργι- (ἀργός) ‘shining, glistening + noun root/stem κεραυν(ο)- (κεραυνός) ‘thunderbolt’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XIX, 121; XX, 16; XXII, 178
CASE/GENDER/NUMBER: voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: ‘Caland’ variant as first member