ἀριδείκετος

in α

COMPOUND: ἀριδείκετος, -ον
CATEGORIZATION: A [Part+V+Suf]
MEANING: ‘famous, glorious’
ETYMOLOGY: ἀρι-  ‘good, very’ + verbal root δείκ- (δείκνυμι) ‘bring to light, show forth, show, point out’ + adj. suf. –ετος, -ον
OCCURRENCE: Il. XI, 248; XIV, 320; Od. VIII, 382, 401; IX, 2; XI, 355, 378, 540; XIII, 38
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. m. sg., voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya   
NOTES: