ἀρτίφρων

in α

COMPOUND: ἀρτίφρων, -ον 
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘sound of mind, sensible’
ETYMOLOGY: ἄρτι ‘right’ + noun root φρον- (φρήν, φρενός) ‘midriff, heart, mind’ + adj. suf. -ων, -ον
OCCURRENCE: Od. XXIV, 261
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: