Ἀρχεπτόλεμος

in α

COMPOUND: Ἀρχεπτόλεμος, -ου
CATEGORIZATION: N [V+N]
MEANING: ‘Archeptolemus’ (‘he who starts the war’ or ‘having the command in war’)
ETYMOLOGY: verbal stem αρχε- (ἄρχω) ‘begin; rule, govern, command’ + πτόλεμος, -ου (Ep. for πόλεμος) ‘war, battle, fight’
OCCURRENCE: Il. VIII, 128, 312
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: