ἀσήμαντος

in α

COMPOUND: ἀσήμαντος, –ον
CATEGORIZATION: A [α+A]
MEANING: ‘without leader or shepherd’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + σημαντός (ή), –όν ‘marked’
OCCURRENCE: Il. X, 485
CASE/GENDER/NUMBER: dat. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: accent shift