ἀστυβοώτης

in α

COMPOUND: ἀστυβοώτης, -ου  
CATEGORIZATION: N/A [N+V+Suf]
MEANING: ‘calling through the city’
ETYMOLOGY: ἄστυ ‘town’ + verbal root βοώ- (βοάω) ‘cry aloud, shout’ + m. suf. -της
OCCURRENCE: Il. XXIV, 701
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: epith. of a herald