Ἀστύπυλος

in α

COMPOUND: Ἀστύπυλος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘Astypyle’
ETYMOLOGY: ἄστυ ‘town’ + noun root πύλ- (πύλη) ‘gate’ + m. suf. -ος
OCCURRENCE: Il. XXI, 209
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative (complement-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: