ἀτάλαντος

in α

COMPOUND: ἀτάλαντος, -ον
CATEGORIZATION: A [α+N+Suf]
MEANING: ‘equal in weight, equivalent to, like’
ETYMOLOGY: ἀ- copulative + noun root/stem τάλαντ(ο)- (τάλαντον, -ου) ‘balance’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. II, 169, 407, 627, 636, 651; V, 576; VII, 47, 166, 366; VIII, 215, 264; X, 137; XI, 200; XII, 463; XIII, 295, 328, 500, 528, 795; XIV, 318; XV, 302; XVI, 784; XVII, 72, 259, 477, 536; Od. III, 110, 409
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. m. sg., voc. m. sg., nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: