ἀτελεύτητος

in α

COMPOUND: ἀτελεύτητος, -ον
CATEGORIZATION: A [α+V+Suf]
MEANING: ‘not brought to an end, unaccomplished’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + verbal root τελεύτα- (τελευτάω) ‘accomplish, finish’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Il. I, 527; IV, 175
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. sg., dat. n. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: vowel lengthening -α- > -η-; ἀ- privativum is not a free word in Greek