ἀτραπιτός

in α

COMPOUND: ἀτραπιτός, -οῦ
CATEGORIZATION: N [α+V+Suf]
MEANING: ‘path’
ETYMOLOGY: ἀ- copulativum + verbal root τραπ- (τραπέω) ‘tread’ + noun suf. -ιτός, -οῦ
OCCURRENCE: Od. XIII, 195
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: ἀ- copulativum is not a free word in Greek