ἀταρβής

in α

COMPOUND: ἀταρβής, -ές
CATEGORIZATION: A [α+N+Suf]
MEANING: ‘fearless’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + noun stem ταρβες- (τάρβος, -εος) ‘alarm, terror’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XIII, 299; Od. III, 111
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: ἀ- privativum is not a free word in Greek