ἀτάρβητος

in α

COMPOUND: ἀτάρβητος, -ον
CATEGORIZATION: A [α+V+Suf]
MEANING: ‘without fear’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + verbal stem ταρβη- (ταρβέω) ‘to be frightened, alarmed’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Il. III, 63
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: vowel lengthening -ε- > -η-; ἀ- privativum is not a free word in Greek