ἁλίζωνος

in α

COMPOUND: ἁλίζωνος , ον
CATEGORIZATION: A/N (N+V+Suf.)
MEANING: ‘sea-girt’ 
ETYMOLOGY: ἅλς , ἁλός ‘salt, sea’ + verbal root ζών- (> ζώννυμι) ‘gird’ + adj. suf. -ος , ον
OCCURRENCE Il. II, 856; V, 39
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl.,
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: Ἁλιζῶνες : a tribe of Trojan allies from Pontus