ἁλιοτρεφής

in α

COMPOUND: ἁλιοτρεφής, ές
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: feeding in the sea, sea-reared
ETIMOLOGY: ἁλιο- noun stem from ἅλς ‘sea’ + verbal root τρεφ- (τρέφω) ‘feed, raise’ + adj. suf. -ης, -ες
OCCURRENCE: Od. IV, 442
CASE: gen. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: both the first and the second members are not attested as free words