ἁματροχιά

in α

COMPOUND: ἁματροχιά, -ᾶς
CATEGORIZATION: N [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘driving side by side’
ETYMOLOGY: ἅμα ‘together’ + verb root τροχ- (τρέχω) ‘run’ + noun suf. -ιά, -ιᾶς
OCCURRENCE: Il. XXIII, 422
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: syncopated form for ἁματοτροχιά.