ἄβρομος

in α

COMPOUND: ἄβρομος, -ον
CATEGORIZATION: A [α+V+Suf]
MEANING: ‘joining in a shout’
ETYMOLOGY: ἀ- copulativum + verbal root βρομ- (βρέμω, βρόμος) ‘roar’ + adj. suf. –ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XIII, 41
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: ἀ- copulativum is not a free word in Greek