ἄδμητος

in α

COMPOUND: ἄδμητος, –η, –ον
CATEGORIZATION: A (α+V+Suf)
MEANING: ‘untamed’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + verbal stem δμη- (δαμάω, δαμάζω, δάμνημι) ‘tame; conquer’ + adj. suf. –τος, -η, -ον
OCCURRENCE: Il. X, 293; XXIII, 266, 655; Od. III, 383
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: ἀ- privativum is not a free word in Greek; epith. of cattle