ἄκοιτις

in α

COMPOUND: ἄκοιτις, ιος
CATEGORIZATION: N [α+N+Suf]
MEANING: ‘bedfellow, wife’
ETYMOLOGY: ἀ- copulativum + κοῖτ-ος, κοίτ-η (κεῖμαι) ‘bedstead, marriage-bed‘ +  noun suf. –ις, ιος
OCCURRENCE: Il. III, 138, 447; IX, 399, 450; XXIV, 537; Od. I, 39, III, 268; X, 7; XI, 266, 452; XIII, 42, XXI, 316, 325; XXIV, 192, 459.
CASE: nom. f. sg., acc. sg., acc.  pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: ἀ- copulativum is not a free word in Greek