Ἄλκανδρος

in α

COMPOUND: Ἄλκανδρος, ου (cf. Ἀλέξανδρος)
CATEGORIZATION: N (V+N+Suf.)
MEANING: ‘defending men’
ETIMOLOGY: verbal root ἀλκ- (> ἀλέξω ‘protect, defend’) ‘strength, defence, help’ + ἀνήρ , ὁ, ἀνδρός ‘man’ + suf. -ος
OCCURRENCE: Il. V, 678
CASE: acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (tatpurusa), verbal governing
NOTES: