ἄμπυξ

in α

COMPOUND: ἄμπυξ, -υκος
CATEGORIZATION: N [Adv+V]
MEANING: ‘woman’s diadem’
ETIMOLOGY: controversial: ἀνά or ἀμφί + verbal root *πυκ- (cf. πύκα, πυκνός) ‘fasten’?
OCCURRENCE: Il. XXII, 469
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: difficulty of reconstructing an IE root *puk̂- meaning ‘fasten’ or similar; for Greek, this meaning does not fit very well to πύκα, πυκνός etc. The prev. ἀνά does not fit the meaning ‘diadem’ (lit. ‘that which is fastened by both sides’), but an outcome ἀμ- from an original ἀμφί is unlikely.